คำอธิบายรายวิชานิเวศวิทยาเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

 รายวิชานิเวศวิทยาเบื้องต้น     รหัสวิชา ว33281          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา 60 ชั่วโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิตภาคเรียนที่ 1

ศึกษา สืบค้นข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบ ประเภทของระบบนิเวศ การเลี่ยนแปลงแทนที่ การถ่ายทอดพลังงาน ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ         เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์คุณธรรมจริยธรรม         และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

  1. สำรวจสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมได้
  2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตได้
  3. สำรวจวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่และยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่  ในท้องถิ่นได้
  4. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศได้
  5. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตได้
  6. สืบค้นข้อมูล อธิบายการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศได้
  7. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ สืบค้น-

ข้อมูล อภิปราย บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบข้อมูล มีความรู้  ความคิด ความ เข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่  เหมาะสม

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s