คำอธิบายรายวิชาเคมีพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชาเคมีพื้นฐาน         รหัสวิชา ว30102                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       เวลา  60 ชั่วโมง              จำนวน 1.5 หน่วยกิตภาคเรียนที่ 1

 

          ศึกษา สืบค้นข้อมูล  ทดลอง  วิเคราะห์และอธิบาย  โครงสร้างอะตอม แบบจำลอง-อะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์  ชนิดและจำนวนอนุภาคมูลฐาน  การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา การจัดเรียงธาตุและทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ การเกิดพันธะเคมี ประเภทของพันธะเคมี สมบัติของสารเกี่ยวกับจุดเดือดจุดหลอมเหลว แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน สมการเคมี        ผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา   การเกิดปฏิกิริยาเคมี การเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ การกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบไปใช้ประโยชน์  ผลของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเกิดพอลิเมอร์   สมบัติของพอลิ-เมอร์ การนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ ผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและน้ำมัน โปรตีน   และกรดนิวคลีอิก

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ

การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ว 3.1 ม.4-6/1-4-6/5

ว 3.2 ม.4-6/1-4-6/9

ว 8.1 ม.4-6/1-4-6/12

รวม  26 ตัวชี้วัด

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ว30102 และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s