คลังเก็บหมวดหมู่: ว30102

ทบที่ 1

ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบนิเวศ                                                ระบบนิเวศหนึ่ง ๆ นั้น ประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ และกลุ่ม                 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ว30102 | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

คำอธิบายรายวิชาเคมีพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา   รายวิชาเคมีพื้นฐาน         รหัสวิชา ว30102                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       เวลา  60 ชั่วโมง              จำนวน 1.5 หน่วยกิตภาคเรียนที่ 1             ศึกษา สืบค้นข้อมูล  ทดลอง  วิเคราะห์และอธิบาย  โครงสร้างอะตอม แบบจำลอง-อะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์  ชนิดและจำนวนอนุภาคมูลฐาน  การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ว30102 | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น